Bejelentkezés

Login to your account

Username *
Password *
Emlékezzen rám

 

A MAGYAR ROVAREMÉSZTŐ NÖVÉNY TERMÉSZETVÉDŐ TÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

 

 

 

Elhatározva a Magyar Rovaremésztő Növény Természetvédő Társaság létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

 

I.

A Társaság adatai

 

1. A Társaság neve: Magyar Rovaremésztő Növény Természetvédő Társaság

2. A Társaság  rövidített elnevezése: MaRoN T.T.

3. A Társaság idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Carnivorous Plant Nature Conservation Group

4. A Társaság székhelye: 5300 Karcag, Szondi utca 5.

5. A Társaságalapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

6. A Társaság honlapjának címe: http://maron.hu

 

  

II.

Társaság célja, tevékenysége

 

 

 1. Az egyesület célja:

 

A rovaremésztő növény fajok, kiemelten a Magyarországon élők védelmével, faj- és génmegőrzésével, szaporításával, élettani jelenségeinek kutatásával élethivatásszerűen vagy kedvtelésből foglalkozó egyesületi tagok ténykedésének elméleti és gyakorlati segítése, összefogása. A Társaság tevékenysége kiterjedhet más növényfajokra is. Cél a közösség és tagjai közötti kapcsolat építése, erősítése, illetve kapcsolódási pontok meghatározása, létesítése, valamint a természetvédelmi nevelés fejlesztése, a biológiai tudományos kutatással összefüggő ismeretterjesztés és hazai kutatók, egyetemi hallgatók segítése. Alapvető cél a természetvédelmi, környezetvédelmi szemlélet terjesztése.

 

 1. Társaság tevékenysége:

Az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében a Társaság az alábbi tevékenységeket végzi:

 • tudományos kutatás,

 • összejövetelek, kiállítások szervezése,

 • élőhelyi túrák, terepgyakorlatok szervezése

 • belföldi és külföldi előadók szerepeltetésével színvonalas előadások, rendezvények, konferenciák szervezése,

 • szakirodalom gyűjtése és megőrzése,

 • biológiai tudományos kutatással összefüggő ismeretterjesztés,

 • Magyarországon és külföldön működő, a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó tevékenységi körű egyesületekkel, civil- és állami szervezetekkel, nemzeti parkokkal való kapcsolattartás és együttműködés elősegítése,

 • Társaság kiadványokat publikál, szakmai folyóiratot, internetes információs weboldalt és fórumot működtet, kutatási-, oktatási csereprogramokat szervez bel- és külföldön egyaránt.

 

III.

A Társaság működésére vonatkozó általános szabályok

  

 1. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el.

 

IV.

Tagdíj

 

1. A Társaság tagjai vagyoni hozzájárulásként, önkéntesen tagdíjat fizetnek, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 1. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

 

 

V.

A tagság

  

1. A Társaság tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Társaság célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

 

V.

Vezetőség

 

A Társaság elnökségének tagjai:

A Társaság elnöke: Kardos György

Az elnökség tagjai:

Alelnök 1: Novák Richárd 

Alelnök 2: Czuppon Bálint

Gazdasági alelnök: Tajti Tímea

 

 

  

A Társaság Alapszabályát az alapító tagok a 2017. március …. napján tartott közgyűlésen hozott határozattal jóváhagyták.